Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 10/2013
Data: 15.05.2013

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15.05.2013 r. powziął informację o złożeniu przez Panią Ewę Jagiełło rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki z datą 16.05.2013. Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powołała w dniu 15.05.2013 Pana Błażeja Piecha do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Błażej Piech jest absolwentem Wydziału Informatyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Od 1996 roku prowadził działalność gospodarczą w branży IT początkowo jako osoba fizyczna, potem jako spółka jawna Comtech Błażej Piech Sylwester Kominek z siedzibą w Warszawie, która była podstawą do utworzenia IPTech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 2009 – 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, a od 2011 roku objął stanowisko Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Od dnia 18.02.2013 r. Pan Błażej Piech był przez okres 3 miesięcy oddelegowany przez Radę Nadzorczą do wykonywania czynności Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna
§3 ust. 2.11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące
i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu