Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 03/2022
Data: 03.02.2022

W związku z potrzebą uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 3 lutego 2022 r., na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołała Pana Piotra Muszyńskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej do czasu powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Pan Piotr Muszyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Zaawansowanego Programu Zarządzania organizowanego przez IESE Business School/Uniwersytet Nawarry oraz Stanford Executive Program, Stanford University. W latach 2008-2018 Pan Piotr Muszyński pełnił funkcję członka Zarządu Orange Polska (uprzednio Telekomunikacja Polska S.A.) ds. Operacyjnych, a następnie wiceprezesa Zarządu ds. Srategii i Transformacji. Pan Piotr Muszyński jest członkiem Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN oraz doradcą społecznym Prezydenta Pracodawców RP ds. teleinformatyki. Pan Piotr Muszyński w chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Fixmap Sp. z o.o. oraz członka Zarządu Tentity Sp. z o.o., a także jest członkiem Rad Nadzorczych spółek Liquid Systems, Comp-Serwis, Ntelekom, Wadowicenet, Wide – Net II oraz Volta Communications.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Piotr Muszyński nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Piotr Muszyński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest niekarany.

Podstawa prawna:
§3 ust 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu