Numer raportu:02/2017
Data:13.01.2017
W związku z potrzebą uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 13.01.2017 r., na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołała Pana Jacka Kujawę do tymczasowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej do czasu powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Pan Jacek Kujawa jest absolwentem Wydziału Elektroniczne Maszyny Liczące na Kijowskim Instytucie Politechnicznym, a także posiada tytuł MBA (Canadian Institute of Management). Pan Jacek Kujawa w ciągu ostatnich trzech lat pełnił funkcję Wiceprezesa oraz Prezesa Zarządu Cube.ITG Spółka akcyjna (do 2015 roku), a w chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Omnilogy Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Jacek Kujawa prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Jacek Kujawa „JK” w branży informatycznej, zbliżonej do branży w której działa Emitent i mogącej mieć dla Emitenta istotne znaczenie. Pan Jacek Kujawa nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jacek Kujawa nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest niekarany.

Podstawa prawna

§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz