Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 05/2013
Data: 19.02.2013

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o złożeniu przez pana Michała Kowalskiego w dniu 18.02.2013 r. rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej, Pana Michała Kowalskiego, Rada Nadzorcza w dniu 18.02.2013 r., na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołała Pana Stefana Batorego do tymczasowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej do czasu wygaśnięcia okresu oddelegowania lub powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Pan Stefan Batory jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Od stycznia 2000 do grudnia 2000 pracował na stanowisku Dyrektora IT w The MotherShip Poland Internet Holdings Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Od stycznia 2001 do 18 lutego 2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Pan Stefan Batory jest Prezesem Zarządu Sensi Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Członkiem Rady Nadzorczej Unity S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Członkiem Rady Nadzorczej PlayMakers S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna
§3 ust. 2.11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Ewa Jagiełło – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz