Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 03/2015
Data: 17.02.2015

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął informację o złożeniu przez pana Dariusza Gila rezygnacji, ze skutkiem na dzień 17.02.2015 roku, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej, Pana Dariusza Gila, Rada Nadzorcza w dniu 16.02.2015 r., na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołała Pana Roberta Szlęzaka do tymczasowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej do czasu wygaśnięcia okresu oddelegowania lub powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Pan Robert Szlęzak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego na Politechnice Lubelskiej. Pan Robert Szlęzak jest właścicielem firmy 3W-Studio z siedzibą w Lublinie, Prezesem Zarządu Ideopolis Sp. z o.o., Prezesem Zarządu Towarzystwa Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych Sp. z o.o., Prezesem Powiązania Kooperacyjnego Wschodni Klaster ICT. Ponadto pan Robert Szlęzak jest członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Lublinie oraz wspólnikiem w spółce TRMEW Obrót Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Robert Szlęzak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Robert Szlęzak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest niekarany.

Podstawa prawna
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu