Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 06/2016
Data: 07.06.2016

W związku z potrzebą uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 06.06.2016 r., na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołała Pana Mariusza Borawskiego do tymczasowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej do czasu wygaśnięcia okresu oddelegowania lub powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Pan Mariusz Borawski jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Pan Mariusz Borawski jest pracownikiem firmy Robotrendy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Mariusz Borawski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mariusz Borawski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz jest niekarany.

Podstawa prawna
§3 ust 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz