Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 16/2013
Data: 14.06.2013

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej na trzyletnią wspólną kadencję następujące osoby:

– Pana Stefana Dominika Batorego,
– Pana Tomasza Marciniaka,
– Pana Jerzego Michała Dżogę,

Panowie Stefan Dominik Batory oraz Tomasz Marciniak pełnili tymczasowo funkcję członka Rady Nadzorczej o czym Zarząd Spółki informował w raportach bieżących numer 04/2013 oraz 05/2013 z dnia 19 lutego 2013 roku, w których to raportach bieżących opublikowane zostały ich życiorysy zawodowe.
Pan Stefan Dominik Batory w okresie ostatnich trzech lat zajmował następujące stanowiska lub pełnił następujące funkcje :

StanowiskoNazwa instytucjiOd (rok)Do (rok)
Prezes Zarządueo Networks S.A.20092013
Prezes ZarząduSensi Soft Sp. z o.o.2009obecnie
Prezes ZarząduiTaxi.pl Sp. z o.o.2013obecnie
Członek Zarządueo Networks Service GmbH2011obecnie
Członek Rady Nadzorczejeo Networks S.A.2013obecnie
Członek Rady NadzorczejContium S.A.20072012
Członek Rady NadzorczejPlayMakers S.A.20112013
Akcjonariuszeo Networks S.A.2009obecnie
UdziałowiecSensi Soft Sp. z o.o.2013obecnie
UdziałowieciTaxi.pl Sp. z o.o.2013obecnie
dyrektorGagnon Investments Ltd2010obecnie
UdziałowiecGagnon Investments Ltd2010obecnie
Udziałowieceo Networks Service GmbH2011obecnie

Pan Stefan Dominik Batory oświadczył, iż z wyjątkiem podmiotu będącego podmiotem wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, ich działalność nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. Wyżej wymienione podmioty nie były w stanie upadłości, zarządu komisarycznego oraz likwidacji w trakcie ostatnich 5 lat oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Stefan Dominik Batory nie został skazany za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych. Pan Stefan Dominik Batory nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Stefan Dominik Batory nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Pan Tomasz Marciniak w okresie ostatnich trzech lat zajmował następujące stanowiska lub pełnił następujące funkcje :

StanowiskoNazwa instytucjiOd (rok)Do (rok)
wspólnikPolskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak spółka jawna2003obecnie
Prezes ZarząduMT ERGO Sp. z o.o.20092010
prokurentMT ERGO Sp. z o.o.2010obecnie

Pan Tomasz Marciniak oświadczył, iż ich działalność nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. Wyżej wymienione podmioty nie były w stanie upadłości, zarządu komisarycznego oraz likwidacji w trakcie ostatnich 5 lat oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Tomasz Marciniak nie został skazany za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych. Pan Tomasz Marciniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Tomasz Marciniak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Pan Jerzy Michał Dżoga ma wieloletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w spółkach z branży informatycznej. Ukończył w 1971 roku studia wyższe na Politechnice Gdańskiej, wydział Informatyki, po czym rozpoczął pracę w Instytucie Maszyn Matematycznych. W 1974 roku rozpoczął pracę w Fabryce Mierników i Komputerów jako główny konstruktor minikoputera MERA 400. W latach 1985-1988 zatrudniony w przedsiębiorstwie polonijnym Amepol, Od 1991 roku konsultant w Karen International, w latach 1991-1995 dyrektor oddziału warszawskiego Prokom Software S.A., w latach 1995-2001 Prezes Zarządu Positive S.A., od 2001-2007 na różnych stanowiskach w Computerland S.A., później Sygnity S.A., dla której to firmy świadczył po ustaniu zatrudnienia również usługi konsultingowe.

Pan Jerzy Michał Dżoga w okresie ostatnich trzech lat zajmował następujące stanowiska lub pełnił następujące funkcje :

StanowiskoNazwa instytucjiOd (rok)Do (rok)
Prezes ZarząduID System Sp. z o.o.2012obecnie

Pan Jerzy Michał Dżoga oświadczył, iż jej działalność nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. Wyżej wymienione podmioty nie były w stanie upadłości, zarządu komisarycznego oraz likwidacji w trakcie ostatnich 5 lat oraz nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Jerzy Michał Dżoga nie został skazany za przestępstwa, oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 5 lat oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych. Pan Jerzy Michał Dżoga nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Pan Jerzy Michał Dżoga nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

W dniu 14 czerwca rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej eo Networks S.A. złożył Pan Konrad Jan Howard.

Podstawa prawna
§4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu