Typ raportu: Bieżąca
Numer raportu: 30/2023
Data: 27.12.2023

Zarząd spółki eo Networks S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2023 r. Emitent zawarł z sześcioma osobami fizycznymi („Nabywcy”) umowę sprzedaży akcji w spółce Unity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000004330, kapitał zakładowy w wysokości 6.664.388,00zł (w pełni opłacony), NIP: 8942649070, REGON: 932269479 („Unity”), na podstawie której to umowy Emitent zobowiązał się zbyć opisany poniżej pakiet akcji tej spółki („Transakcja”).

Przedmiotem transakcji jest pakiet 386 274 akcji w kapitale zakładowym Unity, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda, które to akcje stanowią 5,80% kapitału zakładowego Unity („Akcje Zbywane”). Cena za zbywane akcje wynosi 10,42 zł za akcję to jest 4.024.975,08 zł za wszystkie Zbywane Akcje. Przeniesienie na Nabywców praw z Akcji Zbywanych oraz korzyści i ciężarów związanych z tymi Akcjami nastąpi z chwilą zapłaty na rzecz Emitenta ceny wskazanej w umowach sprzedaży i dokonania w rejestrze akcjonariuszy Unity wpisu Nabywców jako akcjonariuszy Unity z tytułu nabycia Akcji Zbywanych. W dniu publikacji niniejszego raportu, płatność ceny za Akcje Zbywane jeszcze nie nastąpiła.

Przed dokonaniem niniejszej transakcji, Emitent posiadał 672 505 akcji spółki, stanowiących 10,09 % w kapitale zakładowym Unity, nabyte za cenę 10,02 złotego za jedną akcję, a łączna wartość transakcji wynosiła 6 735 211,96 złotych. Nabycie akcji zostało dokonane mocą umowy zawartej 23 listopada 2022 roku (RB ESPI nr 05/2022).

Ponadto, w dniu 27 grudnia 2023 roku, Zarząd Emitenta podpisał z założycielami i kluczowymi akcjonariuszami (osoby fizyczne) Unity porozumienie dotyczące wygaśnięcia warunkowej umowy opcji w części dotyczącej akcji zbywanych, na podstawie której założyciele i kluczowi akcjonariusze (osoby fizyczne) Unity („Uprawnieni”) mieli prawo do odkupienia od Emitenta akcji uprzednio nabytych – o której to transakcji Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym numer RB ESPI nr 05/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, za cenę po której Emitent te akcje nabył to jest 10,02 zł za akcję.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu