Numer raportu: 09/2021
Data: 29.07.2021

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2021 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.; dalej „Ustawa o ofercie”) od spółki SEKA S.A. („Zawiadamiający”), dotyczące zmniejszenia stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta, przez spółki:

Runicom Capital (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji (dalej „Runicom”) oraz

Futuris Capital (Cyprus) Limited z siedzibą w Nikozji (dalej „Futuris”).

Pomimo zmniejszenia udziału Runicom oraz Futuris w ogólnej liczbie głosów na WZA Emitenta, powyższe podmioty nie poinformowały Komisji Nadzoru Finansowego ani Emitenta o zmniejszeniu tego udziału, stosownie do obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zawiadamiający informuje ponadto, iż niniejsza informacja jest przedstawiona na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 lipca 2021 roku.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem nastąpiły zmiany w akcjonariacie Spółki:

W wyniku transakcji zawartej w dniu 14 sierpnia 2018 roku w trybie egzekucji komorniczej, spółka Runicom Capital (Cyprus) Limited zbyła 127’798 akcji serii A i C spółki eo Networks S.A., stanowiących 6,21% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

W wyniku transakcji zawartej w dniu 14 sierpnia 2018 roku w trybie egzekucji komorniczej, spółka Futuris Capital (Cyprus) Limited zbyła 96’107 akcji spółki eo Networks S.A., stanowiących 4,66% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną do Spółki przez Zawiadamiającego, po ww. transakcjach powyższe podmioty posiadają bezpośrednio łącznie 0 akcji eo Networks S.A., które stanowią 0,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Ponadto Zawiadamiający poinformował, iż nie posiada wiedzy w zakresie stanu posiadania przez podmioty zależne od Runicom Capital (Cyprus) Limited oraz Futuris Capital (Cyprus) Limited akcji Emitenta, oraz że nie posiada wiedzy w zakresie osób o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie, jak również nie posiada wiedzy w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust 1 Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu