Numer raportu: 01/2017
Data: 09.01.2017

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2017 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) od Pana Stefana Batory.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem nastąpiły zmiany w akcjonariacie Spółki:

W wyniku transakcji zawartych na sesji giełdowej w dniu 28 grudnia 2016 roku, Pan Stefan Batory kontrolujący bezpośrednio i pośrednio, poprzez SDB Invest Ltd, oraz posiadający akcje spółki we wspólnym majątku wynikającym z małżeńskiej wspólnoty majątkowej, zbył 3’105 akcji spółki eo Networks S.A.

Zgodnie z informacją przekazaną do spółki, przed ww. transakcjami podmiot zawiadamiający posiadał łącznie 104’954 akcji zwykłych na okaziciela EO NETWORKS S.A., które stanowiły 5,10 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną do spółki, po ww. transakcjach podmiot zawiadamiający posiada łącznie 101’849 akcji zwykłych na okaziciela EO NETWORKS S.A., które stanowią 4,95 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz