Numer raportu: 04/2020
Data: 07.12.2020

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) od spółki SEKA S.A., dotyczące bezpośredniego zmniejszenia stanu posiadania poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem nastąpiły zmiany w akcjonariacie Spółki:

W wyniku transakcji zawartych na sesji giełdowej w dniu 2 grudnia 2020 roku, będących skutkiem zlecenia do Biura Maklerskiego, spółka SEKA S.A. zbyła 211’240 akcji spółki eo Networks S.A., stanowiących 10,26% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną do spółki, przed ww. transakcjami podmiot zawiadamiający posiadał bezpośrednio 223’310 akcji eo Networks S.A., stanowiących 10,84% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną do spółki, po ww. transakcjach podmiot zawiadamiający posiada bezpośrednio łącznie 12’070 akcji zwykłych na okaziciela eo Networks S.A., które stanowią 0,59% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Ponadto zawiadamiający poinformował, iż podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta, oraz że nie występują osoby o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie, jak również nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust 1 Ustawy o ofercie.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu