Numer raportu: 8/2013
Data: 20.09.2013

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 września 2013 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Gagnon Investments Limited, dokonane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).
Zgodnie z zawiadomieniem, w wyniku zawartej umowy sprzedaży 221.165 akcji Emitenta drogą umowy cywilnoprawnej, zawartej w dniu 19.09.2013 r., Gagnon Investments Limited zmniejszyła o 10,74 % udział w kapitale zakładowym Emitenta, jak również zmniejszyła o 10,74% swój udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, Gagnon Investments Limited posiadała bezpośrednio 1.066.579 akcji Spółki, uprawniających do oddania 1.066.579 głosów na WZ Spółki, które stanowiły 51,79 % udziału w kapitale zakładowym oraz 51,79 % w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta Gagnon Investments Limited posiada bezpośrednio 845.414 akcji Emitenta, uprawniających do oddania 845.414 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 41,05 % udziału w kapitale zakładowym oraz 41,05 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Gagnon Investments Limited poinformowała, że do dnia zawarcia przedmiotowej transakcji była podmiotem dominującym wobec Emitenta. Gagnon Investments Limited nie jest ponadto podmiotem dominującym wobec innych podmiotów, posiadających akcje Emitenta.
Jednocześnie Gagnon Investments Limited poinformowała, że nie występują osoby trzecie, z którymi zawarła umowy, przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta, ani też że nie posiada spółek zależnych posiadających akcje eo Networks S.A.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu