Numer raportu: 1/2014
Data: 28.04.2014

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014 roku otrzymał zawiadomienie zgodne z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) od Pana Piotra Chmielewskiego, ROWING CAPITAL Ltd., PCH CAPITAL S.A., P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd., RUNICOM S.A., FUTURIS S.A., RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) LIMITED, FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) LIMITED.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem nastąpiły zmiany w akcjonariacie Spółki:

1. na podstawie umowy z dnia 11 kwietnia 2014 roku w dniu 16 kwietnia RUNICOM S.A. wniosła aportem do RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd. 127’798 akcji zwykłych na okaziciela EO NETWORKS S.A., które stanowią 6,20 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,

2. na podstawie umowy z dnia 11 kwietnia 2014 roku w dniu 16 kwietnia 2014 roku FUTURIS S.A. wniosła aportem do FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) Ltd. 96’107 akcji zwykłych na okaziciela EO NETWORKS S.A., które stanowią 9,67% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,

Przed ww. transakcjami podmioty zawiadamiające posiadały łącznie 223’905 akcji zwykłych na okaziciela EO NETWORKS S.A., które stanowiły 10,87 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadały:

1. RUNICOM S.A. posiadała 127’798 akcji zwykłych na okaziciela EO NETWORKS S.A., które stanowią 6,20 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,

2. FUTURIS S.A. posiadała 96’107 akcji zwykłych na okaziciela EO NETWORKS S.A., które stanowią 4,66 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Po ww. transakcjach podmioty zawiadamiające posiadają łącznie 223’905 akcji zwykłych na okaziciela EO NETWORKS S.A., które stanowiły 10,87 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, w tym bezpośrednio akcje posiadają :

1. RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 127’798 akcji zwykłych na okaziciela EO NETWORKS S.A., które stanowią 6,20 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,

2. FUTURIS CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 96’107 akcji zwykłych na okaziciela EO NETWORKS S.A., które stanowią 4,66 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem:

• Pan Piotr Chmielewski kontroluje ROWING CAPITAL Ltd.,
• ROWING CAPITAL Ltd. posiada 100% akcji PCH CAPITAL S.A.,
• PCH CAPITAL S.A. w 100% kontroluje P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd.
• PCH CAPITAL S.A. bezpośrednio oraz pośrednio przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. jest podmiotem dominującym wobec RUNICOM S.A. oraz FUTURIS S.A.,
• RUNICOM S.A. w 100% kontroluje RUNICOM CAPITAL (CYPRUS) Ltd.,
• FUTURIS S.A. w 100% kontroluje FUTURIS CAPITAL (CYPRSU) Ltd.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu