Numer raportu: 03/2018
Data: 04.10.2018

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 4 października 2018 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) od spółki SEKA S.A.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem nastąpiły zmiany w akcjonariacie Spółki:

W wyniku transakcji zawartych na sesji giełdowej w dniu 17 sierpnia 2018 roku, będących skutkiem zlecenia do Biura Maklerskiego, spółka SEKA S.A. nabyła 223’905 akcji spółki eo Networks S.A.

Zgodnie z informacją przekazaną do spółki, przed ww. transakcjami podmiot zawiadamiający nie posiadał akcji eo Networks S.A.

Zgodnie z informacją przekazaną do spółki, po ww. transakcjach podmiot zawiadamiający posiada łącznie 223’905 akcji zwykłych na okaziciela eo Networks S.A., które stanowią 10,87 % w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu