Numer raportu: 05/2020
Data: 07.12.2020

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 roku otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) od spółki Euvic Sp. z o.o., dotyczące bezpośredniego zwiększenia stanu posiadania powyżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem nastąpiły zmiany w akcjonariacie Spółki:

W wyniku transakcji zawartych na sesji giełdowej w dniu 2 grudnia 2020 roku, będących skutkiem zlecenia do Biura Maklerskiego, spółka Euvic Sp. z o.o. nabyła 220’327 akcji spółki eo Networks S.A., stanowiących 10,70% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną do spółki, przed ww. transakcjami podmiot zawiadamiający posiadał bezpośrednio 17’677 akcji eo Networks S.A., oraz pośrednio 7’200 akcji eo Networks S.A., stanowiących 1,21% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną do spółki, po ww. transakcjach podmiot zawiadamiający posiada bezpośrednio łącznie 245’204 akcji zwykłych na okaziciela eo Networks S.A., które stanowią 11,91% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Ponadto zawiadamiający poinformował, iż podmioty od niego zależne nie posiadają akcji Emitenta, oraz że podmiot zawiadamiający nie zawierał żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu