Numer raportu: 26/2021
Data: 31.12.2021

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2021 roku otrzymał zawiadomienia zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.; dalej „Ustawa o ofercie”) od:

Euvic Sp. z o.o. („Zawiadamiający”), dotyczące zwiększenia przez Zawiadamiającego udziału w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na WZA Emitenta.

Gagnon Investments Limited („Zawiadamiający”), dotyczące zmniejszenia przez Zawiadamiającego udziału w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na WZA Emitenta.

W załączeniu przekazujemy treść zawiadomień.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie Euvic sp. z o.o.
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie Gagnon Inv Ltd