Typ raportu: Bieżąca
Numer raportu: 02/2023
Data: 18.01.2023

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 stycznia 2023 roku otrzymał zawiadomienie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.; dalej „Ustawa o ofercie”) od LG Nexera Business Solutions AG („Zawiadamiający), dotyczące zwiększenia przez Zawiadamiającego udziału w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na WZA Emitenta („Zawiadomienie”).

Jednocześnie Spółka informuje, że tego samego dnia (17 stycznia 2023 roku) otrzymała od Zawiadamiającego korektę Zawiadomienia („Korekta”). Korekta dotyczy posiadanych przed zdarzeniem, którego dotyczyło Zawiadomienie, akcji Emitenta przez Zawiadamiającego.

W załączeniu przekazujemy treść Zawiadomienia i Korekty.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału – korekta