Numer raportu: 1/2013
Data: 08.03.2013

Zarząd eo NETWORKS S.A. („Spóła”) informuje, że w dniu 7 marca 2013 roku otrzymał zawiadomienia, zgodnie z którymi osoba bliska członka Rady Nadzorczej dokonała w dniu 1 marca 2013 roku oraz 4 marca 2013 roku sprzedaży w transakcjach pakietowych pozasesyjnych na rynku NewConnect łącznie 43.000 akcji Spółki po cenie 11,14 zł za jedną akcję.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Sulej – Prokurent