Numer raportu: 7/2013
Data: 01.08.2013

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 31.07.2013 do Spółki wpłynęły trzy zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).

a) Zgodnie z pierwszym zawiadomieniem od Pana Stefana Batorego, członka Rady Nadzorczej Spółki, w wyniku sprzedaży 266’501 akcji Emitenta drogą umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 29.07.2013 zmniejszył on o 12,94 % swój udział w głosach na WZ Spółki.

Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ Emitenta Pan Stefan Batory posiadał bezpośrednio oraz we wspólnym majątku wynikającym z małżeńskiej wspólnoty majątkowej 319’329 akcji Spółki, uprawniających do oddania 319’329 głosów na WZ Spółki, które stanowiły 15,51 % udziału w kapitale zakładowym oraz 15,51 % w głosach na WZ Spółki.

Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ Emitenta Pan Stefan Batory posiada bezpośrednio oraz we wspólnym majątku wynikającym z małżeńskiej wspólnoty majątkowej 52’828 akcji Emitenta, uprawniających do oddania 52’828 głosów na WZ Spółki, które stanowią 2,57 % udziału w kapitale zakładowym oraz 2,57 % udziału w głosach na WZ Spółki.

Pan Stefan Batory poinformował, że nie występują osoby trzecie, z którymi zawarł umowy przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta. Jednocześnie Pan Stefan Batory poinformował, że jest udziałowcem podmiotów posiadających akcje eo Networks S.A.

b) Zgodnie z drugim zawiadomieniem od SDB Invest Ltd, spółka SDB Invest Ltd przekroczyła w górę progi 5% oraz 10% w ogólnej liczbie głosówna WZ Spółki w wyniku nabycia 266’501 akcji Emitenta drogą umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 29.07.2013, stanowiących 12,94 % udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ Spółki, a następnie zmniejszyła swój udział do 6,25 % udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ Spółki drogą sprzedaży 137’745 akcji Spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej 29.07.2013 Przed wystąpieniem zdarzeń powodujących zmianę udziału w głosach na WZ Emitenta spółka SDB Invest Ltd posiadała 0 akcji Spółki, uprawniających do oddania 0 głosów na WZ Spółki, które stanowiły 0% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na WZ Spółki.

Po wystąpieniu zdarzeń powodujących zmianę udziału w głosach na WZ Emitenta SDB Invest Ltd posiada 128’756 akcji Emitenta, uprawniających do oddania 128’756 głosów na WZ Spółki, które stanowią 6,25 % udziału w kapitale zakładowym oraz 6,25 % udziału w głosach na WZ Spółki.

Jednocześnie SDB Invest Ltd poinformowała, że nie występują osoby trzecie, z którymi zawarła umowy przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta, ani też że nie posiada spółek zależnych posiadających akcje eo Networks S.A.

c) Zgodnie z trzecim zawiadomieniem od Gagnon Investments Ltd, spółka Gagnon Investments Ltd przekroczyła w górę próg 50 % w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki w wyniku nabycia 137’745 akcji Emitenta drogą umowy cywilnoprawnej zawartej w dniu 29.07.2013, stanowiących 6,69 % udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZ Spółki.

Przed wystąpieniem zdarzeń powodujących zmianę udziału w głosach na WZ Emitenta spółka Gagnon Investments Ltd posiadała 928’834 akcje Spółki, uprawniających do oddania 928’834 głosów na WZ Spółki, które stanowiły 45,10 % udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na WZ Spółki.

Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na WZ Emitenta Gagnon Investments Ltd posiada 1’066’579 akcji Emitenta, uprawniających do oddania 1’066’579 głosów na WZ Spółki, które stanowią 51,79 % udziału w kapitale zakładowym oraz 51,79 % udziału w głosach na WZ Spółki.

Jednocześnie Gagnon Investments Ltd. poinformowała, że nie występują osoby trzecie, z którymi zawarła umowy przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta, ani też że nie posiada spółek zależnych posiadających akcje eo Networks S.A.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz