Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 26/2013
Data: 30.12.2013

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27.12.2013 roku została podpisana umowa sprzedaży udziałów w jednostce powiązanej eo Networks Service GmbH z siedzibą w Tuerkheim (Niemcy), o wartości nominalnej 10 000 euro, stanowiące 40% udziałów w kapitale zakładowym i 40% głosów na zgromadzeniu wspólników, na rzecz osoby fizycznej. Wartość transakcji to 10 000 euro, wartość księgowa sprzedanych udziałów w księgach Emitenta to 10 000 euro. Tym samym eo Networks S.A. zakończyło inwestycję w eo Networks Service GmbH.

Podstawa prawna
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu