Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 25/2013
Data: 21.11.2013

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 21 listopada bieżącego roku podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie w ramach działania 8.2 ósmej osi priorytetowej programu „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”. Przedmiotem umowy jest wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy niezbędne do świadczenia usług IT przez eo Networks i partnerów. Wartość umowy to 2 330 000 złotych, z czego dofinansowanie wynosić będzie maksymalnie 930 000 złotych. Przewidywane zakończenie projektu to pierwszy kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu