Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 23/2012
Data: 20.08.2012

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2012 roku Spółka zawarła z RUNICOM Corporate Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy. Zgodnie z umową doradca świadczyć będzie usługi Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu, w ramach których:

będzie współdziałał ze Spółką w zakresie wypełniania przez niego obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie ASO,
będzie prowadził bieżące doradztwo dla Spółki w zakresie dotyczącym funkcjonowania jego instrumentów finansowych w ASO.
Umowa została zawarta na czas określony do dnia następującego po upływie jedenastu miesięcy od dnia pierwszego notowania instrumentów finansowych Emitenta w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Po tym okresie Umowa ulega przekształceniu w umowę zawartą na czas nieokreślony.

Jednocześnie w dniu 20 sierpnia 2012 roku rozwiązana została umowa z dotychczasowym Autoryzowanym Doradcą SIRIUS CORPORATE SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Warszawie.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 2 pkt 18) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Stefan Batory – Prezes Zarządu
Ewa Jagiełło – Wiceprezes Zarządu