Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 06/2012
Data: 20.04.2012

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 20.04.2012 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę nr 385/2012, zgodnie z zapisami której dzień 25.04.2012 roku określony został jako pierwszy dzień notowań w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect następujących akcji Spółki:

  1. 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda
  2. 750.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda
  3. 194.445 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda
  4. 88.384 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda
  5. 26.550 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda
  6. zarejestrowanych przez Krajowy Depozycie dnia 16.04.2012 pod kodem PLEONTW00016.

Zarząd Giełdy postanowił notować ww. akcje na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą EONET oraz oznaczeniem EON.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Sulej – Prokurent

Dodaj komentarz