Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 3/2012
Data: 12.04.2012

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż dnia 12.04.2012 roku, Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podjął uchwałę nr 344/2012, o wprowadzeniu:

  1. 1.000.000 akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda
  2. 750.000 akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda
  3. 194.445 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda
  4. 88.384 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda
  5. 26.550 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda

do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Sulej – Prokurent