Numer raportu: 01/2022
Data: 17.08.2022

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, w której udzieliła zgody na nabycie przez Spółkę aktywów w postaci 672 505 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł za każdą akcję i o łącznej wartości nominalnej 672 505,00 zł, stanowiących 10,09 % w kapitale zakładowym spółki Unity Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, 53-611 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000004330, za cenę wynoszącą nie więcej niż 10,02 zł za każdą akcję i nie więcej niż 6.735.211,96 zł (słownie : sześć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy dwieście jedenaście i 96/100 zł) za wszystkie nabywane akcje .

Unity S.A. jest liderem polskiego rynku w zakresie transformacji cyfrowej handlu oraz rozwiązań e-commerce. Unity specjalizuje się w rozwiązaniach „end-to-end”, począwszy od analizy i konsultingu dla klienta biznesowego, poprzez wdrożenie konkretnych rozwiązań w oparciu o najnowsze technologie, a skończywszy na utrzymaniu i rozwoju wdrożonych rozwiązań.

Unity S.A. charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu przychodów i zysków, z uwagi na prowadzenie działalności w jednej z najbardziej perspektywicznych i dynamicznych nisz na rynku informatycznym. W roku 2021 Unity S.A. osiągnęła ponad 56 mln złotych przychodów ze sprzedaży oraz zysk EBITDA na poziomie 2,4 mln złotych.

Podstawowym celem biznesowym tej inwestycji jest pozyskanie wartościowych aktywów finansowych, co do których Zarząd oczekuje wzrostu ich wartości. Zarząd zamierza potraktować inwestycję w akcje Unity jako inwestycję długoterminową. Nabycie akcji Unity S.A. nastąpi ze środków własnych Emitenta. Zarząd Spółki przewiduje zamknięcie opisanej transakcji do 31 grudnia br.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust 1 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu