Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 06/2013
Data: 19.02.2013 03:00

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18.02.2013 roku została podpisana umowa sprzedaży 1.000 udziałów w jednostce powiązanej iTaxi.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, o wartości nominalnej 100 złotych każda, stanowiące 80% udziałów w kapitale zakładowym i 80% głosów na zgromadzeniu wspólników, na rzecz osoby fizycznej. Wartość transakcji to 800.000,00 złotych, wartość księgowa sprzedanych udziałów w księgach Emitenta to 560.854,16 złotych. Tym samym eo Networks S.A. zakończyło inwestycję w iTaxi.pl Sp. z o.o.

Podstawa prawna
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Ewa Jagiełło – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz