Numer raportu: 03/2021
Data: 25.06.2021

Zarząd spółki eo Networks S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o rozpoczęciu procesu przejęcia kontroli nad Emitentem przez spółkę Euvic sp. z o.o. w Gliwicach („Euvic”).

W dniu 24 czerwca 2021 r., po godzinie 19, doszło do: podjęcia przez Gagnon Investments Limited z siedzibą w Nikozji („Gagnon”), akcjonariusza Emitenta, posiadającego pakiet 41,05 % akcji, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Gagnon. W wyniku podwyższenia kapitał zakładowy spółki Gagnon będzie się dzielił na 4.000 udziałów, skierowania przez Gagnon do Euvic oferty objęcia 2.000 udziałów w podwyższonym kapitale Gagnon w zamian za umówiony wkład, która to oferta przez Euvic w całości została przyjęta („Oferta”), podpisania umowy wspólników Gagnon („Umowa wspólników”) pomiędzy dotychczasowym jedynym wspólnikiem Gagnon – Panem Błażejem Piechem, Gagnon i przyszłym wspólnikiem Gagnon – Euvic sp. z o.o., określającej zasady i warunki objęcia udziałów w Gagnon oraz wyłącznego uprawnienia Euvic do wskazywania 3 z 5 członków Rady Nadzorczej Emitenta, co doprowadzi do faktycznego nabycia przez Euvic wyłącznej kontroli nad Emitentem.

Powyższe zdarzenie nie doprowadziło do nabycia przez Euvic statusu wspólnika spółki Gagnon. Zgodnie bowiem z prawem cypryjskim nabycie statusu wspólnika spółki cypryjskiej wymaga tego aby rada dyrektorów podjęła uchwałę w przedmiocie wyemitowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym i ich przyznania aktualnemu lub potencjalnemu wspólnikowi. Na dzień opublikowania niniejszej informacji, uchwała Rady Dyrektorów w tej materii nie została podjęta.

Stosownie do postanowień Umowy Wspólników oraz Oferty, uchwały Rady Dyrektorów Gagnon w przedmiocie przyznania Euvic wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym objętych Ofertą, zostaną podjęte w terminie dwóch dni roboczych od dnia wniesienia przez Euvic umówionego wkładu na pokrycie tych udziałów. Na dzień opublikowania niniejszej Informacji umówione wkłady nie zostały wniesione.

Po zakończeniu procesu objęcia przez Euvic udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Gagnon, to jest podjęciu przez Radę Dyrektorów Gagnon uchwał w przedmiocie wyemitowania 2000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym i ich przyznania Euvic, Euvic stanie się właścicielem 50 % udziałów w kapitale zakładowym Gagnon oraz przejmie kontrolę nad Emitentem na skutek nabycia uprawnienia do wskazywania 3 z 5 członków Rady Nadzorczej Emitenta.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu