Numer raportu: 01/2021
Data: 27.04.2021

Zarząd spółki eo Networks S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o rozpoczęciu procesu negocjacji i przygotowania transakcji, w wyniku której dojdzie do przejęcia kontroli nad Spółką przez spółkę Euvic sp. z o.o. w Gliwicach („Euvic”).

W dniu 26 kwietnia 2021 r. doszło do podpisania przez większościowych wspólników spółki Euvic oraz pana Błażeja Piecha, będącego za pośrednictwem spółki Gagnon Investment Limited, największym akcjonariuszem Spółki, listu intencyjnego – Termsheet („List intencyjny”).

List intencyjny nie ma charakteru zobowiązania umownego i nie zobowiązuje jego sygnatariuszy do zawarcia w przyszłości jakichkolwiek umów. W Liście tym jego sygnatariusze potwierdzili zamiar rozpoczęcia negocjacji transakcji, w ramach której planowane jest przeprowadzenie następujących działań mających wpływ na Emitenta:

W pierwszym kroku planowane jest, że Euvic nabędzie udziały spółki Gagnon Investments Limited (Gagnon), która to spółka jest akcjonariuszem Emitenta, posiadającym pakiet 41,05% akcji. Spółka Euvic nabędzie 50% pakiet udziałów w spółce Gagnon. W wyniku tego pan Błażej Piech (członek zarządu Emitenta) utraci wyłączną kontrolę nad spółką Gagnon oraz nad ww. tym pakietem akcji Emitenta (pakiet ów będzie współkontrolowany przez pana Błażeja Piecha i spółkę Euvic).

W drugim kroku, po objęciu ww. udziałów w spółce Gagnon, Euvic oraz p. Błażej Piech, zawrą umowę wspólników spółki Gagnon. Na podstawie tej umowy Euvic będzie przysługiwało wyłączne uprawnienie do wskazywania 3 z 5 członków Rady Nadzorczej Spółki, co faktycznie doprowadzi do nabycia przez Euvic wyłącznej kontroli nad Emitentem.

Z uwagi na fakt, że łączny, szacunkowy, obrót Emitenta i spółek z grupy kapitałowej Euvic przekroczył kwotę 50.000.000 EUR, opisany powyżej zamiar przejęcia kontroli nad Emitentem będzie wymagał zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stosownie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 p. 2) w zw. z art. 4 pkt. 4) ustawy z dnia 16 lutego 207 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 Nr 50, poz. 331, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275). Wniosek o wydanie takiej zgody Euvic zamierza złożyć w najbliższej przyszłości.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu