Typ raportu: Okresowy
Numer raportu: 11/2016
Data: 14.10.2016

Zarząd eo Networks S.A.przekazuje w załączeniu skorygowany raport kwartalny za II kwartał 2016 roku.

Korekta dotyczy sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w raporcie kwartalnym spółki nr 10/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 roku, w punkcie 7 podpunkt a „Rachunek zysków i strat eo Networks S.A. za okres od 1 kwietnia 2016 do 30 czerwca 2016 roku wraz z danymi porównywalnymi”. Omyłka polegała na przesunięciu wartości w kolumnach, począwszy od wiersza C. „Zysk brutto (strata) na sprzedaży” w rachunku zysków i strat za II kwartał oraz dwa kwartały narastająco. Pozostała zawartość raportu, w tym „Wybrane dane finansowe”, pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna
§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Raport kwartalny_IIQ_2016_skorygowany

Dodaj komentarz