Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 16/2012
Data: 18.06.2012

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż na mocy zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki wyrażonej w formie uchwały nr 1/04/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 roku, Spółka z dniem 18 czerwca 2012 roku przystąpiła do długu udzielonego spółce Sensi Soft Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w wysokości 1.000.000,00 zł.

Zobowiązanie Spółki jest jednym z zabezpieczeń kredytu inwestycyjnego, udzielonego przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przeznaczonego na sfinansowanie projektu „Stworzenie innowacyjnych technologii i narzędzi do budowy portali ogłoszeniowych i aukcyjnych przez Sensi Soft Sp. z o. o.” o wartości 4.996.538,00 zł. Kredyt zostanie wykorzystany przez Sensi Soft Sp. z o. o. najpóźniej do dnia 30 września 2012 roku i będzie spłacany w ratach miesięcznych do dnia 31 marca 2015 roku.

Prezesem Zarządu Sensi Soft Sp. z o. o. jest Prezes Zarządu Spółki, Pan Stefan Batory. Ponadto członek Rady Nadzorczej Spółki, Pan Konrad Howard pełni w wymienionej spółce funkcję Dyrektora Zarządzającego.

Podstawa prawna
§3 ust. 2 pkt 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Stefan Batory – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu