Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 15/2012
Data: 13.06.2012

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu Zarządu Spółki na wspólną 3-letnią kadencję.

Spółka informuje, że dotychczasowe mandaty członków Zarządu wykonywane w ramach obecnej kadencji wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Zarząd Spółki został powołany na nową kadencję w niezmienionym składzie:

  • Stefan Batory – Prezes Zarządu
  • Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
  • Ewa Jagiełło – Wiceprezes Zarządu

Życiorysy członków Zarządu zostały opublikowane w Dokumencie Informacyjnym związanym z wprowadzeniem akcji serii A, B, C, D, E i znajdują się również na stronie internetowej spółki www.eo.pl w dziale „Relacje Inwestorskie”.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Ewa Jagiełło – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz