Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 11/2014
Data: 17.07.2014

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu 16 lipca 2014 roku podpisała aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 5 lipca 2010 roku, zawartej z Alior Bank Spółka Akcyjna. Zgodnie z postanowieniami aneksu, Spółka przedłużyła kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności na tych samych warunkach, to jest do wartości 4.000.000,00 złotych i okresie obowiązywania dwunastu miesięcy. Zabezpieczeniami kredytu są : pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych kredytobiorcy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz gwarancja bankowa BGK. Oprocentowanie kredytu na dzień podpisania aneksu wyniosło 6.68 % w skali roku.

Podstawa prawna
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
RB112014