Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 20/2012
Data: 25.07.2012

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż na mocy zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki wyrażonej w formie uchwały nr 01/07/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku, Spółka w dniu 25 lipca 2012 roku podpisała aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 5 lipca 2010 roku, zawartej z Alior Bank Spółka Akcyjna.

Zgodnie z postanowieniami aneksu, Spółka otrzymała kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności do wartości 4.000.000,00 zł.

Umowa obowiązuje do 4 lipca 2013 roku. Zabezpieczeniami kredytu są: pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych kredytobiorcy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz niepotwierdzona cesja wierzytelności z tytułu dostaw i usług od obecnych i przyszłych kontrahentów Spółki. Oprocentowanie kredytu na dzień podpisania aneksu wyniosło 5,91 % w skali roku.

Podstawa prawna
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Stefan Batory – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu