Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 17/2013
Data: 22.07.2013

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, Spółka w dniu 22 lipca 2013 roku podpisała aneks do umowy kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 5 lipca 2010 roku, zawartej z Alior Bank Spółka Akcyjna.

Zgodnie z postanowieniami aneksu, Spółka przedłużyła kredyt w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności na tych samych warunkach, to jest do wartości 4.000.000,00 złotych i okresie obowiązywania dwunastu miesięcy.

Zabezpieczeniami kredytu są : pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych kredytobiorcy, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz niepotwierdzona cesja wierzytelności z tytułu dostaw i usług od obecnych i przyszłych kontrahentów Spółki. Oprocentowanie kredytu na dzień podpisania aneksu wyniosło 3.63 % w skali roku.

Podstawa prawna
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz