Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 12/2012
Data: 01.06.2012

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Głuszyckiej 5, 02-215 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. („ZWZ”), które odbędzie się dnia 29 czerwca 2012 r. o godzinie 14.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Głuszyckiej 5.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Sulej – Prokurent

Pliki do pobrania:
Pełnomocnictwo na ZWZ eo Networks S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 29 czerwca 2012 roku
Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ eo Networks S.A.
Projekty uchwał na ZWZ eo Networks S.A.