Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 12/2013
Data: 17.05.2013

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Głuszyckiej 5, 02-215 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. („ZWZ”), które odbędzie się dnia 14 czerwca 2013 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Głuszyckiej 5.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
1) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 14 czerwca 2013 roku.
2) informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ eo Networks S.A.
3) pełnomocnictwo na ZWZ eo Networks S.A.
4) projekty uchwał na ZWZ eo Networks S.A.

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Sulej – Prokurent

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ eo Networks -14-06-2013
Informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia ZWZ eo Networks – 14-06-2013
Pełnomocnictwo na ZWZ eo Networks – 14062013
Projekty uchwał ZWZ eo Networks – 14062013