Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 08/2022
Data: 09.06.2022

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. („ZWZ”), które odbędzie się dnia 11 lipca 2022 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 11 lipca 2022 roku.
Informacja o liczbie akcji i głosów na ZWZ eo Networks S.A.
Pełnomocnictwo na ZWZ eo Networks S.A.
Projekty uchwał na ZWZ eo Networks S.A.
Opinia Zarządu eo Networks S.A. w zakresie zasadności podnoszenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, a także dopuszczalności i konieczności pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru.