Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 11/2019
Data: 18.11.2019

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. („NWZ”), które odbędzie się dnia 19 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
EO – informacja o liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia NWZ_ 2019
Pełnomocnictwo na NWZ – 19 grudnia 2019
EO – projekty uchwał_NWZ_19 grudnia 2019
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ eo Networks_19 grudnia 2019