Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 14/2012
Data: 08.06.2012

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał od Gagnon Investments Limited, akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący dodania dodatkowego punktu do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnia, wspólną kadencję. Uzasadnieniem dla zmiany porządku obrad jest opinia wnioskodawcy, iż obecni członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje obowiązki i uprawnienia w sposób profesjonalny, z należytą starannością, dbając o interes samej spółki jak i jej akcjonariuszy. Według wnioskodawcy, członkowie Rady Nadzorczej legitymują się poza tym wysokimi kompetencjami, gwarantującymi należyte wykonywanie funkcji nadzorczych w spółce, prowadzącej działalność na rynku nowoczesnych rozwiązań IT.

W związku z powyższym Spółka ogłasza zmieniony Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdań finansowych EO NETWORKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności EO NETWORKS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej EO NETWORKS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej EO NETWORKS S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego EO NETWORKS S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EO NETWORKS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów EO NETWORKS S.A.: Zarządu i Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez EO NETWORKS S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 roku.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku projekty uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uwzględniające wyżej opisane zmiany.

  Podstawa prawna
  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Stefan Batory – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:
Projekty uchwał na ZWZ EO NETWORKS S.A.
Pełnomocnictwo na ZWZ EO NETWORKS S.A.

Dodaj komentarz