Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 09/2022
Data: 06.07.2022

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2022 z dnia 9 czerwca 2022 roku, informuje o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy eo Networks S.A. zwołanego na dzień 11 lipca 2022 roku.

Odwołanie ww. ZWZA Emitenta jest związane z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółki dotyczącym projektu uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021. Wniosek został złożony w wykonaniu przez Radę Nadzorczą Spółki statutowych uprawnień stałego nadzoru nad działalnością Emitenta oraz oceny wniosków dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.

Emitent dążąc do zapewnienia realizacji statutowych uprawnień Rady Nadzorczej Emitenta, jak również do zapewnienia Akcjonariuszom pełni praw w podejmowaniu decyzji dotyczących najistotniejszych spraw Emitenta, podejmie kroki celem zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, w porządku obrad którego znajdzie się nowa uchwała w przedmiocie podziału zysku uwzględniająca nowe stanowisko Rady Nadzorczej – w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 6a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu