Numer raportu: 13/2021
Data: 10.09.2021

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 9 września 2021 roku Emitent objął 6 (sześć) nowo ustanowionych udziałów w Tekker Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt 0/100) złotych każdy, za łączną cenę 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, stanowiących 2,82 % (dwa i 82/100 procenta) udziału w kapitale zakładowym Tekker Sp. z o.o. Udziały zostaną pokryte wkładem pieniężnym.

Tekker Sp. z o.o. to start-up uruchomiony w 2020r.

Celem spółki jest przygotowanie i uruchomienie innowacyjnej platformy B2B działającej w modelu sharing economy  zwiększającej efektywność realizowania „usług na miejscu”, czyli różnego rodzaju prac (serwisowych, instalacyjnych itp.), które wymagają obecności wykwalifikowanych pracowników w miejscu instalacji.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu