Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 17/2012
Data: 29.06.2012

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników iTaxi.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku podjęło w dniu 25 czerwca 2012 roku uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w drodze emisji 942 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 94.200,00 zł.

Zgodnie z ww. uchwałą w dniu 26 czerwca 2012 roku eo Networks S.A. podpisała oświadczenie o objęciu ww. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym iTaxi.pl Sp. z o. o. za łączną cenę 552.000,00 zł. Opłacenie ww. udziałów nastąpiło w dniu 28 czerwca 2012 roku.

eo Networks S.A. jest jedynym udziałowcem ww. spółki i po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowoutworzonych udziałów na podstawie uchwały z dnia 25 czerwca 2012 roku – posiadać będzie 100% w kapitale zakładowym i Taxi.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku.

Podstawa prawna
§3 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Stefan Batory – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Dodaj komentarz