Numer raportu: 12/2021
Data: 03.09.2021

Zarząd spółki eo Networks S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż dnia 2 września 2021 r. doszło do zawarcia pomiędzy Emitentem, a akcjonariuszem Emitenta, spółką Euvic sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, KRS: 0000233192 („Euvic”), umowy pożyczki („Umowa pożyczki”).

Na mocy postanowień Umowy pożyczki, Emitent (pożyczkodawca), pożyczył Euvic (pożyczkobiorcy) kwotę 4.000.000,00 EUR (słownie: cztery miliony euro 00/100), z obowiązkiem zwrotu wraz z odsetkami naliczanymi rocznie w wysokości 1,5 %.

Zgodnie z postanowieniami Umowy pożyczki, wypłata 1 transzy (w kwocie 1.000.000,00 EUR (słownie: jeden milion euro 00/100)) ma nastąpić w terminie do dnia 6 września 2021 r., a pozostała część będzie płatna na wniosek Euvic. Natomiast spłata całości pożyczki, wraz z odsetkami nastąpić ma najpóźniej do dnia 31 stycznia 2025 r.

Tytułem zabezpieczenia spłaty pożyczki, Euvic złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ust. 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 5.360.000,00 EUR (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy euro 00/100).

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu