Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 14/2015
Data: 24.11.2015

Zarząd eo Networks S.A. zawiadamia, iż powziął informację o śmierci Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Woźniakowskiego.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu