Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 11/2024
Data: 20.06.2024

Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 19 czerwca 2024 roku otrzymał od Pana Rafała Jagniewskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki informację że w związku z upływem trzyletniej kadencji Zarządu Emitenta, której zakończenie jest przewidziane na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, to jest na datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 11 lipca bieżącego roku, Pan Rafał Jagniewski, Wiceprezes Zarządu Spółki, rezygnuje z ubiegania się o powołanie w skład Zarządu Spółki następnej kadencji.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu