Typ raportu: Bieżący
Numer raportu: 04/2013
Data: 19.02.2013 01:00

Zarząd eo Networks S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18.02.2013 r. powziął informację o złożeniu przez Pana Stefana Batorego rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

W związku z przyjęciem rezygnacji przez Radę Nadzorczą, oraz rozpoczęciem działań mających na celu znalezienie kandydatów, mających kompetencje do objęcia stanowiska Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 18.02.2013 r., na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych delegowała Pana Błażeja Piech do wykonywania czynności Prezesa Zarządu na okres 3 (trzech) miesięcy, tj. do dnia 18 maja 2013 r.

Pan Błażej Piech jest absolwentem Wydziału Informatyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Od 1996 roku prowadził działalność gospodarczą w branży IT początkowo jako osoba fizyczna, potem jako spółka jawna Comtech Błażej Piech Sylwester Kominek z siedzibą w Warszawie, która była podstawą do utworzenia IPTech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 2009 – 2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta, a od 2011 roku objął stanowisko Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Jednocześnie w związku z oddelegowaniem Członka Rady Nadzorczej, Pana Błażeja Piech do tymczasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza w dniu 18.02.2013 r., na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołała Pana Tomasza Marciniaka do tymczasowego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej do czasu wygaśnięcia okresu oddelegowania lub powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Pan Tomasz Marciniak jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Przez 10 lat obejmował stanowiska związane z warszawskim szkolnictwem wyższym. W latach 1998 – 2000 wykładał w Wyższej Szkole Bankowości i Administracji w Warszawie. W okresie 2000 – 2005 pracował na stanowisku wykładowcy Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie, a w latach 2005 – 2008 jako wykładowca Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Od lipca 2006 pełni stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Edukacja i Nauka. Jednocześnie od roku 2004 prowadzi placówkę oświatową pn. Polskie Centrum Edukacji działającą w obszarze podnoszenia jakości edukacji. Od roku 2010 specjalizuje się w koordynacji projektów krajowych i międzynarodowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Podstawa prawna
§3 ust. 2.11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu
Ewa Jagiełło – Wiceprezes Zarządu