Numer raportu: 9/2013
Data: 20.09.2013

Zarząd eo Networks S.A. (“Spółka”), informuje, zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), iż w dniu 19 września 2013 r. zawarł umowę kupna akcji własnych Emitenta, celem ich umorzenia.
W wyniku zawartej transakcji zakupiono 221.165 akcji Emitenta drogą umowy cywilnoprawnej, zawartej w dniu 19.09.2013 r. poza rynkiem Newconnect.
Zakupione akcje stanowią 10,74 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawniają do oddania 10,74% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed wystąpieniem zdarzenia stanowiącego podstawę sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie posiadała innych akcji Emitenta.
Spółka oświadcza ponadto, iż wobec realizacji upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zamierzonej części, wyrażonego w uchwale nr 18 z dnia 14 czerwca 2013 r., w najbliżej przyszłości nie zamierza nabywać akcji własnych Emitenta.
Jednocześnie Spółka informuje, że nie występują osoby trzecie, z którymi zawarła umowy przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta, ani też że nie posiada spółek zależnych posiadających akcje eo Networks S.A.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu