Typ raportu: Bieżąca
Numer raportu: 01/2023
Data: 18.01.2023

Zarząd eo Networks S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 17 stycznia 2023 roku otrzymał zawiadomienie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.; dalej „Ustawa o ofercie”) od Pana Wojciecha Wolnego („Zawiadamiający”), dotyczące zmniejszenia przez Zawiadamiającego udziału w kapitale zakładowym oraz liczbie głosów na WZA Emitenta.

W załączeniu przekazujemy treść zawiadomienia.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie.

Osoby reprezentujące spółkę:
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie posiadanego udziału