Numer raportu: 23/2021
Data: 22.12.2021

Zarząd spółki eo Networks S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu, w dniu 22 grudnia 2021 r., godz.: 10:00, pomiędzy Gagnon Investments Limited z siedzibą w Nikozji („Gagnon”) i Euvic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach („Euvic”), umowy sprzedaży akcji Emitenta za pośrednictwem Biura Maklerskiego Alior Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Umowa sprzedaży”).

Umowa sprzedaży dotyczy zakupu przez Euvic od Gagnon całości posiadanych przez tę spółkę akcji Emitenta, tj. 845 414 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 41,05% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 845 414 głosów, stanowiących 41,05% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach Emitenta („Akcje”). Zgodnie z warunkami Umowy sprzedaży własność Akcji przejdzie na Euvic z momentem dokonania odpowiedniego zapisu Akcji na rachunku papierów wartościowych Euvic.

Euvic jest aktualnym akcjonariuszem Spółki (posiadającym 332 995 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 16,17% udziału w kapitale zakładowym Emitenta) i podmiotem, który kontroluje Spółkę od 28 lipca 2021 r. na skutek przysługującego mu uprawnienia do powoływania 3 z 5 członków Rady Nadzorczej Euvic (co było przedmiotem raportów numer 03/2021 z 25.06.20201 oraz 08/2021 z 28.07.2021).

Gagnon jest podmiotem współkontrolowanym przez Euvic oraz Pana Błażeja Piecha – Prezesa Zarządu Emitenta i dotychczas posiadał bezpośrednio największy pakiet akcji Emitenta. Po finalizacji Umowy sprzedaży, Euvic wraz z posiadanymi już akcjami Emitenta będzie bezpośrednim posiadaczem pakietu 1 178 409 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 57,22 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do 1 178 409 głosów, stanowiących 57,22 % ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust 1 MAR.

Osoby reprezentujące spółkę
Błażej Piech – Prezes Zarządu
Rafał Jagniewski – Wiceprezes Zarządu