1. Postanowienia ogólne

 1. Drogi Kliencie, niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia na Twoją rzecz usług diagnostycznych oraz serwisowych dla sprzętów elektrycznych i elektronicznych przez Centrum Serwisowe spółki eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332547, NIP 527-26-04-418, REGON 141905973.
 2. W każdej chwili w sprawie usług objętych Regulaminem możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
  1. telefonicznie: 22376 69 00
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@eo.pl
  3. pisemnie na adres Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa;
  4. za pośrednictwem Formularza Kontaktowego
  5. W Regulaminie określamy w szczególności: rodzaje usług jakie dla Was świadczymy za pośrednictwem Portalu Internetowego oraz naszego Centrum Serwisowego, warunki świadczenia tych usług, warunki ich zamawiania i odpłatności za nie, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  6. Regulamin udostępniamy nieodpłatnie, przed zawarciem Umowy. Regulamin jest także dostępny w zakładce pn. Regulamin na Portalu Internetowym , ale na Waszą prośbę możemy go dodatkowo również udostępnić w taki sposób, który umożliwi Wam jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści, poprzez przesłanie jego treści w formacie PDF na adres poczty elektronicznej przez Was wskazany.
  7. Ilekroć w Regulaminie posługujemy się jednym z poniższych pojęć, rozumiemy je w sposób następujący:
   Dzień Roboczy
   dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8-17
   Centrum Serwisowe / Spółka/ EO
   spółka wskazana w pkt. 1.1.
   Formularz Kontaktowy
   Usługa Elektroniczna o której mowa w pkt. 2.1. Regulaminu.
   Gwarancja
   wszelkie gwarancje udzielane przez producentów i/lub dystrybutorów Sprzętu, w tym gwarancję wrozumieniu art. 577 kodeksu cywilnego.
   Gwarant
   osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazana w tym charakterze w Gwarancji lub odpowiadająca za wady Sprzętu na podstawie przepisów orękojmi za wady.
   Klient
   (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Serwisu lub która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu Gwarancyjnego lub Usługi Elektronicznej.
   Umowa Serwisowa
   umowa zawarta pomiędzy Centrum Serwisowym a Klientem, której przedmiotem jest zlecenie przez Klienta Centrum Serwisowemu świadczenia Usług Serwisowych na zasadach określonych w Regulaminie, wykonywane za wynagrodzeniem.
   Usługi (Serwisowe)
   czynności mające na celu przeprowadzenie wstępnej diagnozy usterek Sprzętu, wskazanych przez Klienta w Zleceniu Serwisowym, a następnie wykonanie w odniesieniu do zdiagnozowanych usterek czynności serwisowych.
   Usługi Elektroniczne
   usługa świadczona drogą elektroniczną przez Spółkę za pośrednictwem Portalu Internetowego.
   Operator Płatności
   operator serwis internetowego „Przelewy24” to jest spółka PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.
   Portal Internetowy
   dokument elektroniczny, umieszczony na serwerze internetowym, identyfikowany przez unikalny adres URL: https://wyceny.eo.pl wraz z podstronami.
   Serwis Gwarancyjny
   czynności serwisowe wykonywane na rzecz Klientów przez Centrum Serwisowe, na podstawie stosowych umów pomiędzy Gwarantem a Centrum Serwisowym i zmierzające do wykonania w imieniu Gwaranta i na jego rzecz obowiązków jakie na Gwarancie spoczywają w związku z udzieloną Gwarancją lub w związku z odpowiedzialnością Gwaranta na podstawie przepisów o rękojmi za wady.
   Sprzęt
   rzeczy ruchome stanowiące urządzenia elektryczne i/ lub elektroniczne, będące przedmiotem lub mające być przedmiotem Usług Serwisowych
   Zlecenie Serwisu
   oświadczenie woli Klienta złożone w sposób opisany w Regulaminie, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Serwisu lub skorzystania z Serwisu Gwarancyjnego.

  2. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego

  1. Formularz Kontaktowy – Usługa Elektroniczna która umożliwia podjęcie kontaktu przez Klienta z Centrum Serwisowym. Usługa ta wymaga podania:
   - adresu poczty elektronicznej Klienta do kontaktu,
   - tematu w sprawie którego Klient kontaktuje się z Centrum Serwisowym,
   - treści wiadomości mającej na celu szersze opisanie powodu kontaktu wraz z możliwością dodania załączników.
  2. Usługa Elektroniczna Formularza Kontaktowego świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wypełnienia pola weryfikacji użytkownika odpowiednią treścią wyświetlaną na obrazku i kliknięcia ikony „Wyślij”, albo z chwilą wcześniejszego przerwania korzystania z Formularza Kontaktowego przez Klienta.
  3. Warunki techniczne sprzętu Klienta niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Spółka:
   1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
   2. dostęp do poczty elektronicznej;
   3. przeglądarka internetowa np.: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
   4. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768;
   5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
   6. Klient zobowiązuje się korzystać z Portalu Internetowego w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, zgodnie z treścią Regulaminu i z poszanowaniem dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Spółki oraz osób trzecich.
   7. Klient zobowiązuje się do wypełniania Formularza Kontaktowego danymi zgodnymi z prawem i stanem faktycznym.
   8. Reklamacje związane ze świadczonymi Usługami Elektronicznymi Klient może składać mailowo na adres poczty elektronicznej: serwis@eo.pl. W celu ułatwienia Spółce procedowania reklamacji rekomendowanym jest wskazanie w treści reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Klienta, danych kontaktowych, rodzaju Usługi Elektronicznej, której dotyczy.
   9. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, jednakże w żadnym przypadku w terminie nie przekraczającym 30 dni liczonych od dnia jej złożenia.

   3. Obowiązki klienta

   1. Przed przekazaniem Sprzętu Spółce celem wykonania Usług Serwisowych, Klient zobowiązany jest:
    1. do usunięcia w przypadku zastosowania haseł dostępowych do Sprzętu objętego Usługą (BIOS, OS) lub przekazania tych haseł do Centrum Serwisowego. Przekazanie tych haseł może się okazać niezbędne do wykonania Usług Serwisowych, a Centrum Serwisowe nie jest uprawnione do używania tych haseł w celu jakimkolwiek innym niż wykonywanie tych Usług.
    2. zabezpieczyć dane dostępne na Sprzęcie objętym Usługami, w sposób umożliwiający ich odtworzenie i ponowne wykorzystanie, w tym poprzez utworzenie kopi zapasowych tych danych. Centrum Serwisowe wskazuje, że w związku z wykonywaniem Usług Serwisowych nie wykonuje dla Klientów usługi zabezpieczenia danych, w tym w szczególności nie wykonuje ich kopii zapasowych, ani usług obejmujących przywracanie spersonalizowanych ustawień czy konfiguracji Sprzętu, a jednocześnie wykonywanie Usług może prowadzić do utraty tych danych lub spersonalizowanych ustawień czy konfiguracji, np. w sytuacji gdy zgodnie z instrukcjami serwisowymi udostępnianymi przez producentów Sprzętu lub aktualną wiedzą i praktykami serwisowymi konieczne jest przywrócenie ustawień fabrycznych lub resetowanie oprogramowania danego Sprzętu. Dla uniknięcia wątpliwości Spółka wskazuje, że niniejsze postanowienie nie powoduje wyłączenia lub ograniczenia jej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Serwisowej względem Klientów będących konsumentami.
    3. do zapakowania przesyłanego do Centrum Serwisowego Sprzętu w sposób należycie go zabezpieczający przed szkodami w transporcie. Instrukcję jak odpowiednio spakować Sprzęt można znaleźć przykładowo w na stronie DPD Polska bądź pod poniższy adresem internetowym: https://www.dpd.com.pl/klienci-biznesowi/Wysylka/Sposob-wysylki
    4. do terminowego odbioru Sprzętu na warunkach określonych w Regulaminie.
    5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za to, że zainstalował i korzystał na Sprzęcie z oprogramowania komputerowego bez posiadania stosownego prawa (np. licencji) lub z przekroczeniem granic tego prawa.

    4. Serwis gwarancyjny

    1. Spółka wykonuje Serwis Gwarancyjny jako podwykonawca Gwaranta na zasadach i warunkach określonych w Gwarancji.
    2. Serwis Gwarancyjny jest wykonywany na podstawie Zlecenia Serwisowego, składanego w sposób wskazany przez Gwaranta.
    3. Ważność Gwarancji weryfikowana jest na podstawie okresu jej obowiązywania ustalanego zgodnie z zasadami określonymi przez Gwaranta danego Sprzętu.
    4. W przypadku, gdy wyniki wstępnej diagnozy wskażą, że Sprzęt wymaga naprawy nieobjętej Gwarancją (np. sprzęt został uszkodzony mechanicznie, zalany lub użytkowany niezgodnie z warunkami gwarancji producenta), Centrum Serwisowe niezwłocznie informuje o tym Klienta wysyłając do Klienta wiadomość na adres poczty elektronicznej podany w Zleceniu Serwisowym. Wraz z przesłaniem wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Centrum Serwisowe prześle Klientowi ofertę zawarcia Umowy Serwisowej na świadczenie Usług w zakresie serwisowania. Klient jest uprawniony do odrzucenia oferty i rezygnacji z naprawy albo do zaakceptowania oferty zawarcia Umowy Serwisowej. Oferta na zawarcie Umowy Serwisowej będzie wiązała Centrum Serwisowe przez okres 7 dni od dnia jej złożenia Klientowi. W przypadku zaakceptowania oferty Centrum Serwisowego, Usługi Serwisowe będą świadczone na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie.
    5. W przypadku odrzucenia oferty, o której mowa w pkt. 4.4, Centrum Serwisowe będzie zobowiązane do zwrócenia Sprzętu Klientowi na zasadach określonych w Gwarancji.

    5. Składanie zleceń serwisowych i postanowienia ogólne dotyczące umów serwisowych

    1. Klient może składać Zlecenia Serwisowe w jeden z następujących sposobów:
     1. elektronicznie, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej serwis@eo.pl,
     2. elektronicznie, za pośrednictwem dedykowanego systemu,
     3. telefonicznie, dzwoniąc na numer infolinii Centrum Serwisowego 22 376 69 00,
     4. osobiście, poprzez udanie się do siedziby Centrum Serwisowego,
     5. w inny sposób przewidziany przez producenta Sprzętu np. poprzez dedykowane infolinie.
    2. Dla Zlecenia Serwisowego konieczne jest podanie: danych osoby składającej Zlecenie (imię, nazwisko, firmę, e-mail), danych Sprzętu (rodzaj, marka, model, nr seryjny, nr IMEI, Model Code), adresu Klienta lub adresu użytkowania Sprzętu, informacji czy Zlecenie dotyczy Serwisu Gwarancyjnego czy nie oraz opis usterki. W przypadku Sprzętu będącego na Gwarancji konieczne może być przedstawienie dowodu zakupu i karty gwarancyjnej. Podanie tych danych jest konieczne dla zarejestrowania Zlecenia Serwisowego w systemie teleinformatycznym Centrum Serwisowego. Jeśli Klient tych danych nie poda, Centrum Serwisowe może podejmować próby kontaktu z Klientem, na podany przez niego telefon lub adres poczty elektronicznej, w celu uzupełnienia brakujących danych.
    3. Centrum Serwisowe, niezwłocznie po otrzymaniu wszystkich danych, o których mowa w pkt. 5.2 zarejestruje Zlecenie Serwisowe w swoim systemie teleinformatycznym oraz podejmuje dalsze działania wskazane w pkt. 6.
    4. Jeśli Klient składa Zlecenie Serwisowe osobiście, może wraz ze złożeniem Zlecenia Serwisowego przekazać Centrum Serwisowemu Sprzęt będący przedmiotem tego Zlecenia. W takiej sytuacji pracownik wyda Klientowi potwierdzenie przyjęcia tego Sprzętu przez Centrum Serwisowe. Zwrotne wydanie sprzętu tak przyjętego przez Centrum Serwisowe nastąpi na podstawie okazanego dokumentu potwierdzającego jego przyjęcie przez Centrum Serwisowe osobie wskazanej na potwierdzeniu. W razie braku takiego dokumentu, Centrum Serwisowe wyda sprzęt jedynie osobie wskazanej z Zleceniu Serwisowym za okazaniem dokumentu tożsamości.
    5. Świadczenie Usług Serwisowych jest podzielone na dwa etapy. W pierwszej kolejności Strony zawierają Umowę Serwisową na świadczenie Usług w zakresie diagnostyki Sprzętu, a w drugiej kolejności na świadczenie Usług w zakresie serwisowania.
    6. Oprócz innych czynności wskazanych w pkt. 6, dla zawarcia Umowy Serwisowej konieczne jest zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu.
    7. Centrum Serwisowe będzie się kontaktowało z Klientem we wszelkich sprawach związanych ze Zleceniem Serwisowym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na wskazane w Zleceniu Serwisowym dane kontaktowe Klienta. W przypadku zmiany danych kontaktowych, Klient zobowiązuje się do poinformowania Centrum Serwisowego o takiej zmianie wraz ze wskazaniem nowych danych do kontaktu.

    6. Zawieranie umów serwisowych

    1. Do zawarcia Umowy Serwisowej na świadczenie Usług w zakresie diagnostyki Sprzętu dochodzi w następujący sposób:
     1. po zarejestrowaniu w systemie informatycznym Centrum Serwisowego Zlecenia Serwisowego, Centrum Serwisowe wysyła do Klienta, na adres poczty elektronicznej podany w Zleceniu Serwisowym, potwierdzenie rejestracji Zlecenia Serwisowego w tym systemie teleinformatycznym wraz z ofertą zawarcia Umowy Serwisowej na świadczenie Usług w zakresie diagnostyki Sprzętu;
     2. oferta, o której mowa pkt. 6.1.1 będzie określała:
      - wynagrodzenie za wykonanie Usług w zakresie diagnostyki Sprzętu;
      - koszt transportu Sprzętu do Centrum Serwisowego i z powrotem z Centrum Serwisowego do siedziby Klienta, przy czym Klient może podjąć decyzję o dostarczeniu Sprzętu do Centrum Serwisowego na własny koszt i ryzyko, a także będzie zawierała treść Regulaminu w sposób umożliwiający Klientowi jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Nadto oferta będzie zawierała link do systemu płatności Operatora płatności który będzie umożliwiał zapłacenie tego wynagrodzenia wraz z kosztami transportu;
     3. oferta, o której mowa pkt. 6.1.1 będzie obowiązywała przez okres 7 dni od dnia jej złożenia i po bezskutecznym upływie tego terminu wygasa. W stosunkach pomiędzy Klientem a Centrum Serwisowym nie stosuje się przepisów kodeksu cywilnego o milczącym przyjęciu oferty (art. 68 [2] kodeksu cywilnego).;
     4. do akceptacji oferty, o której mowa pkt. 6.1.1, nie stosuje się przepisów art. 68 [1] kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzi na ofertę z zastrzeżeniem zmian i uzupełnień;
     5. Centrum Serwisowe nie wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia o przyjęciu oferty, o której mowa pkt. 6.1.1. Dla zawarcia Umowy Serwisowej na świadczenie Usług w zakresie diagnostyki Sprzętu wystarczające będzie niezwłoczne wykonanie przez Klienta jego zobowiązań z tej Umowy to jest uiszczenie:
      - wynagrodzenia wraz z kosztami transportu, w kwotach wynikających z oferty, o której mowa w pkt. 6.1.1
      - wynagrodzenia, w kwocie wynikającej oferty, o której mowa w pkt. 6.1.1, jeśli Klient zdecydował się dostarczyć Sprzęt do Centrum Serwisowego na własny koszt i ryzyko,
    2. Jeśli nie dojdzie do zawarcia Umowy Serwisowej na świadczenie Usług w zakresie diagnostyki Sprzętu w sposób przewidziany w punkcie poprzedzającym, Zlecenie Serwisowe jest zamykane, co nie stoi na przeszkodzie ponownemu jego zgłoszeniu przez Klienta.
    3. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Serwisowej na świadczenie Usług w zakresie diagnostyki Sprzętu, Klient dostarczy do Centrum Serwisowego Sprzęt będący przedmiotem Umowy, chyba, że Klient samodzielnie go dostarczył przy składaniu Zlecenia Serwisowego lub zdecydował się dostarczyć Sprzęt do Centrum Serwisowego na własny koszt i ryzyko.
    4. Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Serwisowej na świadczenie Usług w zakresie diagnostyki Sprzętu, Centrum Serwisowe wykona Usługę w zakresie diagnostyki tego Sprzętu. W przypadku jeśli Klient dostarczył Sprzęt osobiście do Centrum Serwisowego przy składaniu Zlecenia Serwisowego, termin o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest liczony od dnia zawarcia Umowy Serwisowej na świadczenie Usług w zakresie diagnostyki Sprzętu.
    5. W przypadku jeśli po wykonaniu Usług w zakresie diagnostyki Sprzętu okaże się, że Sprzęt nie wymaga świadczenia Usług w zakresie serwisowania, wówczas Centrum Serwisowe poinformuje o tym Klienta, przesyłając stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany w Zleceniu Serwisowy, oraz, jeśli Klient pokrył również koszty transportu Sprzętu, o których mowa w pkt. 6.1.2, prześle Sprzęt na adres Klienta. jeśli Klient nie pokrył kosztów transportu Sprzętu, o których mowa w pkt. 6.1.2, Klient będzie zobowiązany do odbioru Sprzętu na własny koszt i ryzyko.
     1. poinformuje o tym Klienta, przesyłając stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany w Zleceniu Serwisowym, i wraz z tą wiadomością prześle Klientowi ofertę zawarcia Umowy Serwisowej na świadczenie Usług w zakresie serwisowania;
     2. oferta, o której mowa pkt. 6.6.1 będzie określała zakres Usług w zakresie serwisowania tego Sprzętu, wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie tych Usług (uwzględniające koszt części zamiennych niezbędnych do wykonania tych Usług) wraz z kosztem transportu Sprzętu z powrotem z Centrum Serwisowego do siedziby Klienta, na wypadek gdyby Klient nie chciał odbierać Sprzętu na własny koszt i ryzyko lub nie pokrył tych kosztów wcześniej. Nadto oferta będzie zawierała link do systemu płatności Operatora Płatności który będzie umożliwiał zapłacenie tego wynagrodzenia wraz z kosztami transportu.;
     3. oferta, o której mowa pkt. 6.6.1 będzie wiązała przez okres 7 dni od dnia jej złożenia i po bezskutecznym upływie tego terminu wygasa. W stosunkach pomiędzy Klientem a Centrum Serwisowym nie stosuje się przepisów kodeksu cywilnego o milczącym przyjęciu oferty (art. 68 [2] kodeksu cywilnego).;
     4. do akceptacji oferty, o której mowa pkt. 6.6.1, nie stosuje się przepisów art. 68 [1] kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzi na ofertę z zastrzeżeniem zmian i uzupełnień;
     5. Centrum Serwisowe nie wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia o przyjęciu oferty, o której mowa pkt. 6.6.1. Dla zawarcia Umowy Serwisowe na świadczenie Usług w zakresie diagnostyki Sprzętu będzie wystarczające niezwłoczne wykonanie przez Klienta jego zobowiązań z tej Umowy to jest uiszczenie
      - wynagrodzenia za wykonanie Usług w zakresie serwisowania;
      - wynagrodzenia wraz z kosztem transportu Sprzętu z Centrum Serwisowego do siedziby Klienta, jeśli Klient zdecydował się nie odbierać Sprzętu z Centrum Serwisowego na własny koszt i ryzyko lub nie pokrył tych kosztów wcześniej,
      Umowa Serwisowa jest zawierana z chwilą zaksięgowania kwoty wynagrodzenia wraz z kosztami transportu, o których mowa w pkt. 6.6.1., lub, w przypadku gdy Klient zdecydował się dostarczyć Sprzęt do Centrum Serwisowego na własny koszt i ryzyko, kwoty wynagrodzenia, na rachunku Centrum Serwisowego.
    6. W przypadku jeśli po wykonaniu Usług w zakresie diagnostyki Sprzętu okaże się, że Sprzęt wymaga świadczenia Usług w zakresie serwisowania, wówczas Centrum Serwisowe:
    7. Jeśli nie dojdzie do zawarcia Umowy Serwisowej na świadczenie Usług w zakresie serwisowania Sprzętu w sposób przewidziany w punkcie poprzedzającym Centrum Serwisowe odeśle Sprzęt z powrotem do siedziby Klienta, o ile koszt takiego transportu został pokryty przez Klienta. Jeśli taki koszt nie został pokryty, Centrum Serwisowe wezwie Klienta do odbioru tego Sprzętu na własny koszt i ryzyko.
    8. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania Usług w zakresie serwisowania zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które mimo zachowania należytej staranności nie były możliwe do przewidzenia w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia, Centrum Serwisowe prześle Klientowi ofertę ich wykonania na nowych zasadach. Do tak przesłanej oferty odpowiednie zastosowanie mają zapisy pkt. 6.6 powyżej. W razie niewyrażenia przez Klienta zgody na dodatkowe prace, posiada on prawo odstąpienia od Umowy, przy czym zobowiązany będzie zapłacić Centrum Serwisowemu odpowiednio wynagrodzenie za czynności naprawy już wykonane przez Centrum Serwisowe.
    9. Usługi w zakresie serwisowania Sprzętu zostaną wykonane niezwłocznie, z uwzględnieniem zakresu tych Usług, oraz dostępności części zamiennych. Okres ten nie będzie jednak dłuższy niż 30 dni od dnia zawarcia Umowy serwisowej na świadczenie Usług w zakresie serwisowania.
    10. Po zakończeniu naprawy Centrum Serwisowe informuje Klienta o jej zakończeniu i obowiązku odbioru Sprzętu na własny koszt i ryzyko, jeśli taki koszt nie został pokryty przez Klienta.
    11. Centrum Serwisowe informuje, iż w przypadku zalania, w urządzeniu mogą wystąpić trwałe lub postępujące uszkodzenia, w tym korozja mająca wpływ na funkcjonowanie poszczególnych elementów urządzenia. W takim wypadku, wstępna diagnoza nie pozwala na wykrycie wszystkich możliwych skutków zalania, a dalsze usterki powstałe na skutek zalania mogą ujawnić się lub wystąpić w trakcie, jak i po naprawie. W takim wypadku ich usunięcie w ramach usługi serwisowej wymaga dodatkowych uzgodnień z Klientem w zakresie kosztów naprawy i faktycznej możliwości usunięcia usterki. W przypadku urządzenia, które uległo zalaniu, usługa serwisu dotyczy aktualnego stanu urządzenia i uzgodnionego zakresu naprawy. Z uwagi na zalanie, pomimo przeprowadzonej usługi, możliwy jest dalszy proces korozji urządzenia oraz występowanie nieobjętych dodatkowym uzgodnieniem, usterek powstałych na skutek zalania.
    12. W przypadku gdy Klient jest konsumentem a Umowa Serwisowa została zawarta na odległość wówczas termin na wykonanie Usług w zakresie diagnostyki Sprzętu czy na wykonanie Usług w zakresie serwisowania, o których mowa w pkt. 6.4. oraz 9. będzie biegł do dnia w którym upłynął termin do skorzystania przez tego Klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w pkt. 11. Jeśli jednak Klient, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zażądał wykonania Usług w zakresie diagnostyki Sprzętu lub na wykonanie Usług w zakresie serwisowania przed upływem terminu do skorzystania z tego prawa, wówczas te Usługi zostaną wykonane w terminach wskazanych w pkt. 6.4. oraz 6.9.

    7. Odbiór sprzętu

    1. Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu w terminie 14 dni od dnia:
     1. poinformowania Klienta, że Sprzęt nie wymaga świadczenia Usług w zakresie serwisowania, zgodnie z pkt. 6.5 Regulaminu;
     2. wezwania Klienta do odbioru tego Sprzętu na własny koszt i ryzyko, o którym mowa w pkt. 6.7 Regulaminu;
     3. poinformowania Klienta o zakończeniu Usługi i obowiązku odbioru Sprzętu, zgodnie z pkt. 6.10 Regulaminu.
    2. W razie zwłoki Klienta w odbiorze Sprzętu w terminie przekraczającym 3 miesięcy, liczonym na zasadach określonych w pkt. 7.1 powyżej, Klient upoważnia Centrum Serwisowe do przekazania Sprzętu do utylizacji w jego imieniu.
    3. Centrum Serwisowe, zobowiązuje się wezwać Klienta do odbioru Sprzętu i zawiadomić Klienta o zbliżającym się terminie utylizacji na wskazany przez niego w Zleceniu Serwisowym adres poczty elektronicznej w terminie:
     1. Pierwsze zawiadomienie – 2 miesięcy liczonych zgodnie z pkt. 7.1. powyżej;
     2. Drugie zawiadomienie – 1 miesiąca liczonym zgodnie z pkt. 7.1. powyżej;
     3. Trzecie zawiadomienie – 14 dni przed przekazaniem Sprzętu do utylizacji.

    8. Sposoby i terminy płatności

    1. Wszelkie płatności z tytułu Usług mogą być dokonywane w następujący sposób:
     1. płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem Operatora Płatności
     2. przelewem bankowym na następujący numer rachunku bankowego eo Networks S.A. 58 2490 0005 0000 4530 3244 5441;
     3. w przypadku Zlecenia Serwisu na zasadach określonych w pkt. 5.1.4 Regulaminu w gotówce;
    2. Termin płatności wynosi 7 dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w pkt.6.1.1. lub 6.1.

    9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur

    1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
    2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
    3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Centrum Serwisowe); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
    4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

    10. Reklamacja

    1. Klient posiada prawo w każdej chwili złożyć reklamację Usług Serwisowych wykonywanych przez Centrum Serwisowe.
    2. Reklamacje można składać elektronicznie, wysyłając je na adres poczty elektronicznej reklamacje@serwis.eo.pl.
    3. Składając reklamację Klient winien wskazać w niej swoje imię, nazwisko, adresu i/ lub adresu poczty elektronicznej a także opisać powód złożenia reklamacji. Bez podania tych danych możliwe są trudności w kompleksowym udzieleniu odpowiedzi na reklamację Klienta.
    4. Centrum Serwisowe dokłada starań by reklamacje rozpoznawać niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia ich złożenia. Jeśli przypadek, który Konsument opisał w swojej reklamacji jest szczególnie skomplikowany i niemożliwe będzie rozpatrzenie tej reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Centrum Serwisowe poinformuje Klienta o takiej sytuacji oraz o nowym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 60 dni od dnia złożenia reklamacji.
    5. Na reklamację Centrum Serwisowe odpowiada w formie elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedzi na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

    11. Prawo do odstąpienia od umowy

    1. Klient będący konsumentem, który zawarł Umowę Serwisową na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 11.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia Centrum Serwisowemu przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone na przykład:
     - pisemnie na adres Centrum Serwisowego wskazany we wstępie Regulaminu;
    2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako Załącznik do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
    3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy Serwisowej.
    4. W przypadku odstąpienia od Umowy Serwisowej zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
    5. Centrum Serwisowe ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od Umowy Serwisowej, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty transportu Sprzętu jeśli takie zostały uiszczone. Centrum Serwisowe dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
    6. Jeśli konsument wykonuje prawo do odstąpienia od umowy po tym jak zażądał wykonania Usługi Serwisowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
    7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów o świadczenie usług, jeżeli Centrum Serwisowe wykonało w pełni Usługę Serwisową za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Centrum Serwisowe utraci prawo odstąpienia od umowy.

    12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

    1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
    2. Z chwilą wydania przez Centrum Serwisowe sprzętu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia jego. Centrum Serwisowe w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Sprzętu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
    3. W razie przesłania sprzętu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie sprzętu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
    4. Odpowiedzialność Centrum Serwisowego z tytułu rękojmi za wykonane naprawy w związku z Umową Serwisu wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
    5. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Centrum Serwisowe może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.
    6. Odpowiedzialność Spółki w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Serwisu, nie więcej jednak niż do kwoty 5000 złotych. Spółka ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za straty, które ten poniósł w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy Serwisowej (tzw. damnum emergens), z wyłączeniem odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści (tzw. lucrum cessans)

    13. Przetwarzanie danych osobowych

    1. Korzystanie z Usług i Usług Elektronicznych wymaga tego aby Centrum Serwisowe przetwarzało dane osobowe Klientów. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące tego przetwarzania oraz zasady jakimi się w związku z tym kieruje Centrum Serwisowe, znajdują się w Polityce Prywatności na stronie: eo.pl.

    14. Postanowienia końcowe

    1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z dalszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego.
    2. Kwestie sporne, które mogą zaistnieć na tle wykonywania Umowy, rozstrzyga sąd, którym będzie sąd właściwy dla siedziby Spółki. Przepis zdania pierwszego nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami.


    Każdy Klient oddający sprzęt do Centrum Serwisowego zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulamin. Dostarczając urządzenie do naprawy, dobrowolnie akceptuje Regulamin. Jest to zarazem umowa na której podstawie są świadczone Usługi i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.
    Załącznik nr 1 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY